Spring til indhold

Slægtsgården Danmark – vores fælles ansvar

Bæredygtighed i Fors A/S

Fotos: Fors A/S, Tekst: Anette Kalle Larsen

 

Fors A/S’ kerneopgave er at sikre høj forsyningssikkerhed til alle kunder. Dette er stadig en central opgave, men det skal gøres ordentligt, så naturen, luften og vandet omkring os forbliver ren. Derfor er mere bæredygtighed nu en lige så stor kerneopgave.

”Det forpligter at passe på en slægtsgård som Danmark,” forklarer Michael Brandt, administrerende direktør i Fors A/S. For den skal gives videre i en så god stand, at fremtidige generationer også kan opfylde deres behov for ren natur. ”Mere konkret betyder det, at vores børnebørn skal kunne det samme, som vi kan i dag. Vi skal sikre, at de kommer til at opleve den samme natur.”

 

Klimavalget i 2019 kickstartede processen

Folketingsvalget i 2019 bliver også kaldt Danmarks første klimavalg. Her pressede de danske vælgere klima- og miljøudfordringerne højt op på den politiske dagsorden, og der er emnet blevet lige siden. I dag er klima og miljø et stærkt prioriteret område både landspolitisk og kommunalt.

”Vi er kommunalt ejede, så efter valget i ’19 fik politikerne for alvor øje for, at forsyningsbranchen kan være med til at understøtte arbejdet med den grønne omstilling. Sammen med vores ejerkommuner skal vi omsætte den abstrakte klimadagsorden til noget konkret og lokalt, ,” siger Michael Brandt og fortsætter:

”Når Danmarks overordnede klimamål er at reducere CO2-udledningerne med 70%, så bliver det også en væsentlig opgave for os – altså at fremme den grønne omstilling. Men vi kan ikke gøre det alene.”

 

”Vi skal alle tage ansvar – ingen kan løse de grønne udfordringer alene. Det er vores natur. Og vores ansvar.” (citat fra fors.dk)

”Vi kører mange informationskampagner, for vi er forpligtede til at oplyse vores kunder om, hvordan de kan bidrage i forhold til bæredygtighed. Og vi oplever, at vores kunder gerne vil gøre tingene rigtigt – men de har brug for at vide, hvordan de helt konkret kan gøre en forskel,” forklarer Mette Ryberg Herskind, presse- og kommunikationschef hos Fors A/S.

Gode eksempler på kampagner er den lokumsaftale-kampagne, Fors A/S kører for at tydeliggøre, at ting som hår, bind, vat og vådservietter ikke hører til i toiletkummen. ”Oplysning er rigtig, rigtig vigtigt. For når kunderne hører, at vådservietter rent faktisk sætter sig fast i pumperne og tilstopper hele kloaksystemet, så er der mange flere, der husker ikke at skylle dem ud.”

Et andet eksempel er navneforandringen på genbrugspladsernes container fra det velkendte småt brændbart til rest efter sortering. ”Vi så, at vores kunder smed affald ud, som sagtens kunne genanvendes, og som derfor ikke burde ende med at blive brændt,” forklarer Mette Ryberg Herskind. Det er dyrt for miljøet at smide brugbare ting ud. ”Så med et navneskifte og hjælpsomme medarbejdere på genbrugspladserne skubber vi kærligt vores kunder til en endnu bedre affaldssortering - som de i øvrigt er supergode til Holbæk Kommune”

Det er netop i de mange små hverdagshandlinger, at vi alle kan gøre noget godt og værne om vores fælles natur.

CO2-støvsuger og klimasikring

En ting, der også er værd af værne om, er vores drikkevand. Det danske drikkevand har en unik renhed, som slet ikke lige så naturlig i mange nabolande. Vi har alle prøvet hvordan vandet smager af klor, når vi er på ferie i udlandet.

Her i Danmark kan vi nøjes med helt simple vandbehandlingsmetoder uden klor. Vi pumper grundvandet op, leder det op ad iltningstrappen, sier det igennem sandfiltre og herefter kommer det ud i vores vandhaner.

Men desværre oplever vi også, at grundvandet forringes nogle steder på grund af forurenede nedsivning fra landbrug, parcelhuse og industri. Ved nogle boringer overtræder drikkevandet de tilladte grænseværdier. En løsning her, som Fors A/S arbejder med, er at rejse skov på arealerne omkring grundvandet.

”Skov fungerer som en CO2-støvsuger – træerne optager drivhusgasserne, og du undgår at have forurenende aktiviteter tæt på vandboringerne,” siger Michael Brandt.

En anden konkret klimamæssig udfordring, mange danskere mærker, er et stigende antal skybrud. De overbelaster vores kloaksystemer og kan skabe oversvømmelser i hus og have.

”Her arbejder vi først og fremmest med at opfordre vores kunder til at håndtere så meget regnvand på egen grund som mulig - etablere faskiner, hvor vandet kan sive ned i jorden i stedet for at rende tilbage til kloaksystemet. Sideløbende arbejder vi selv med at samle regnvandet op og genanvende det til eksempelvis vaskemaskiner og toiletskyl.”

 

Grøn fjernvarme er det nye sort!

I forhold til varmedelen har Fors A/S stort fokus på at konvertere danskernes energikilder fra sort til grøn – en proces som kun er accelereret efter Ruslands invasion af Ukraine og de stigende energipriser.

”Af hensyn til både økonomi, forsyningssikkerhed og miljø, så anvender vi et energimix, hvor vi ikke er afhængig af en bestemt form for energi – og her er fjernvarme helt ideelt,” siger Michael Brandt og fortsætter:

”For med fjernvarme bliver det blandt andet muligt at opsamle og udnytte den overskudsvarme, mange store virksomheder producerer. Det er væsentligt i forhold til at kunne opsamle og reducere CO2-aftrykket.”

I dag kommer mere end 60 % af vores fjernvarme fra grønne varmekilder såsom biomasse, sol, vind, overskudsvarme og affaldsforbrænding. Den resterende del er blandt andet baseret på olie og gas, men det er målet, at andelen af grøn energi skal blive endnu større.

 

Holbæk – gasbyen med fjernevarme-enklaver

”Vi oplever en stigende efterspørgsel efter fjernvarme – både fra kunder og ejendomsudviklere, da fjernvarme netop er en nem, bekvem og grøn energikilde,” siger Michael Brandt. Især det stigende antal bæredygtige byggerier og certificeringer som Svanemærket og det DGNB sætter gang i efterspørgslen.

Men fjernvarmenettet er ikke nået til Holbæk endnu. Her er kundernes primære energikilde naturgas. Michael Brandt forklarer: ”I en by som Holbæk bliver løsningen, at vi etablerer små lokale fjernvarme-enklaver. Sådan en er vi lige nu ved at etablere i den nye bæredygtige bydel Holbæk Have. Her kommer der et lokalt fjernvarmeværk, som de omkringliggende bebyggelser og lejlighedskomplekser også kan kobles på over tiden.”

Bæredygtighed internt i huset

Fors A/S’ rejse henimod mere bæredygtighed angår ikke kun det omkringliggende samfund.

”Vi har lige så meget fokus på bæredygtig omstilling internt hos os selv og på at fremme trivsel, gode arbejdsforhold og et sikkert arbejdsmiljø,” forklarer Mette Ryberg Herskind og fortsætter: ”Et konkret eksempel på vores sociale ansvarlighed er, at vi har omkring 40-50 sociale ansættelser hvert år, ligesom vi har mål for diversitet både blandt medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen.”

 

Der er ingen tvivl om at Fors A/S er godt i gang med rejsen frem mod mere bæredygtighed på vores fælles slægtsgård. Tiden vil vise, om vi i sidste ende evner at overlevere naturen i ordentlig stand til vores børnebørn.

 

Gode råd til andre virksomheder, der skal i gang med bæredygtig omstilling

Michael Brandt og Mette Ryberg Herskind er enige om at give disse tre gode råd videre:

 

  1. Samtale fremmer forståelsen – Det gælder både i forhold til medarbejdere og kunder. Involver folk og vær åben omkring den bæredygtige omstilling, for så kommer der mange flere gode løsningsforslag på bordet, og så vil I virkelige begynde at se spændende resultater.
  2. Mange små dråber skaber store fremskridt – Pointen er her, at ingen kan komme i mål alene. Erkend det og sørg for god kommunikation så folk altid ved, hvad de kan gøre. For det vil sætte rigtig mange forandringer i gang.
  3. Skab handling nu - Hvis virksomheder overser denne nye bæredygtighedsdagsorden, så sover de i timen. Hellere starte processen i dag end i morgen.

Hvis du vil vide mere…

Fors A/S leverer vand og varme, og FORS modtager og håndterer affald og spildevand. Læs her den seneste Ledelses- og Ansvarlighedsrapport, der blandt andet viser hvordan FORS arbejder strategisk med fire udvalgte verdensmål vedr. Rent og sikret drikkevand, Bæredygtig energi, Ansvarligt forbrug og produktion samt Klimaindsats.

Fors A/S´ bæredygtige omstilling er sket trinvist: Det første trin var ISO-certificeringer - eksempelvis vedrørende drikkevandskvaliteten. Det næste trin var da Fors A/S tilsluttede sig Global Compact. Herefter fik de udviklet en decideret Verdensmålsstrategi med fokus på 4 verdensmål, og senest har de tiltrådt Danvas Kodeks for God Selskabsledelse.

Læs nyheden fra Fors A/S: Holbæk by nærmer sig grøn fjernvarme. Læs mere om fjernvarme i Fakta om Fjernvarme.

 

Vidste du… 

… at Danmark sammen med de øvrige 196 medlemslande af FN’s Klimakonvention har forpligtet sig til at indfri  Parisaftalen fra 2015. Det indebærer, at landene drivhusgasudledninger skal mindskes, så de globale temperaturstigninger holder sig under 2 grader – og helst under 1,5 grader.

… at Folketinget i 2020 vedtog en dansk klimalov, hvor Danmark forpligter sig til at reducere de samlede drivhusgasudledninger med 70% i 2030, målt i forhold til 1990-niveauet - ligesom Danmark skal være et 100% CO2-neutralt samfund i 2050.

… at Fors A/S’ tankegang med at sikre de fremtidige generationer allerede blev formuleret i Brundtlandsrapporten fra 1987, som indeholder følgende definition: ”en bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

… at respekten for de kommende generationer er dybt forankret i den filosofi som mange oprindelige folk har levet ud fra i århundreder – nemlig altid at handle ud fra respekt for de næste 7 generationer: Vi ejer ikke jorden, vi har lånt den af vores børnebørn, og vi er her for at passe på den.

 

Læs om andre gode virksomhedscases

Find hele artikelserien om bæredygtig omstilling i andre medlemsvirksomheder her.Feedback

Sidst opdateret

28.04.2022

Ansvarlig redaktør

Lena Green